ସମ୍ବାଦ

 • ଜିଓଗ୍ରିଡ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ପରାମର୍ଶ |

  ଜିଓଗ୍ରିଡ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ପରାମର୍ଶ |

  ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରବାହ: ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ସେଟିଂ ଆଉଟ୍) → ଆଧାର ଚିକିତ୍ସା (ସଫା କରିବା) → ଜିଓଗ୍ରିଡ୍ ଲେଟିଂ (ଲେଟିଂ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଓଭରଲିପ୍ ମୋଟେଇ) → ଫିଲର୍ (ପଦ୍ଧତି ଏବଂ କଣିକା ଆକାର) → ରୋଲିଂ ଗ୍ରୀଡ୍ → ଲୋଡ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଲେଟିଂ |ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି: ① ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚିକିତ୍ସା ଫାର୍ମ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଛୁଞ୍ଚି ନ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଜିଓଟେକ୍ସଟାଇଲକୁ ପିଞ୍ଚ କଲା |

  ଛୁଞ୍ଚି ନ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଜିଓଟେକ୍ସଟାଇଲକୁ ପିଞ୍ଚ କଲା |

  ଛୁଞ୍ଚି ନଥିବା ବୁଣା ଜିଓଟେକ୍ସଟାଇଲକୁ ଚିଲାଣ୍ଟ ଛୁଞ୍ଚିରେ ବିଭକ୍ତ ଅଣ-ବୁଣା ଜିଓ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏବଂ ଷ୍ଟାପଲ୍ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଅଣ-ବୁଣା ଜିଓଟେକ୍ସଟାଇଲରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ |ରାଜପଥରେ ଛୁଞ୍ଚି ପିଚ୍ ହୋଇନଥିବା ଜିଓଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ବାସ୍ତବରେ ଏହା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |...
  ଅଧିକ ପଢ
 • HDPE ଜିଓମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସ୍ଥାପନ |

  HDPE ଜିଓମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସ୍ଥାପନ |

  ସାଇଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚିକିତ୍ସା 1. HDPE ଜିଓମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡିକ ସହିତ ଏକତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ |ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃ solid ଏବଂ ସମତଳ ହେବ |କ tree ଣସି ଗଛ ମୂଳ, ଅଳିଆ, ପଥର, କଂକ୍ରିଟ୍ କଣିକା, ଦୃ for ୀକରଣ ମୁଣ୍ଡ, ଗ୍ଲାସ୍ ଚିପ୍ସ ଏବଂ o ରହିବ ନାହିଁ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • HDPE ଜିଓମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ LDPE ଜିଓମେମ୍ବ୍ରେନ୍ |

  HDPE ଜିଓମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ LDPE ଜିଓମେମ୍ବ୍ରେନ୍ |

  HDPE = ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ପଲିଥିନ, କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଚାପ ପଲିଥିନ |ଘନତା 0.940 ରୁ ଅଧିକ |LDPE = ନିମ୍ନ ଘନତା ପଲିଥିନ, କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପଲିଥିନ, ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ପଲିଥିନ ପଲିମେରାଇଜଡ୍, ଘନତା 0.922 ତଳେ |...
  ଅଧିକ ପଢ